Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Data publikacji strony internetowej: 2006-07-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
  2. Zdjęcia i grafiki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego.
  3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
  4. Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
  5. Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.

Wyłączenia

  1. Treści, które nie zostały wytworzone przez KP PSP w Żywcu
  2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
  3. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
  4. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest asp. Mariusz Konior adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 863 04 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu
ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec

Budynek Komendy Powiatowej PSP zlokalizowany w Żywcu przy ulicy Objazdowej 2 nie posiada wejścia umożliwiającego dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, w związku z powyższym została wyznaczona osoba, która umożliwi osobie niepełnosprawnej dostanie się do wskazanych pomieszczeń.

Bezpośrednio przy wskazanym wejściu zaprojektowany jest pokój rozmów dla interesantów, umożliwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe uwzględniają miejsce dla osób z niepełnosprawnością zapewniające dostęp do wskazanego wejścia budynku.